OBCHODNÉ PODMIENKY

PRENÁJMU - CHATA MYA

1. Podmienky prenájmu Chaty MYA upravujú pravidlá správania objednávateľa, ďalej iba „hosť“, a ďalšie práva a povinnosti ubytovateľa a hosťa.

2. V Chate MYA, popisné číslo SF 12, nachádzajúcej sa v areáli termálneho kúpaliska Vadaš, Štúrovo, ďalej iba „chata“, môže byť ubytovaný iba hosť, ktorý má objednaný, potvrdený a zaplatený prenájom u ubytovateľa pani Jany Gregorovej, ďalej iba „ubytovateľom“, zodpovednej za prevádzku chaty.

3. Objednávka ubytovania sa stane pre hosťa záväzná doručením riadne vyplneného rezervačného formulára, ďalej iba “rezervácia“ ubytovateľovi a zaplatením platby, minimálne zálohovej platby ubytovateľovi. Za doručenie rezervačného formulára sa považuje aj doručenie formulára vyplneného prostredníctvom elektronických prostriedkov. Potvrdením rezervácie je medzi hosťom a ubytovateľom uzatvorená zmluva o prenájme podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka. Uzatvorením zmluvy o ubytovaní vznikne hosťovi právo, aby mu ubytovateľ poskytol prechodný prenájom v rezervovanej izbe chaty, na dobu a za podmienok podľa potvrdenej rezervácie.

4. Súčasťou zmluvy o nájme sú tieto podmienky prenájmu, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné. Hosť sa pri vypĺňaní rezervačného formulára prenájmu na www.mya.sk zaväzuje uvádzať úplné a pravdivé informácie.

5. Za účelom prenájmu hosťa, je hosť povinný pri príchode preukázať svoju totožnosť predložením svojho občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Ubytovateľ nie je povinný ubytovať hosťa, ktorý nepreukáže svoju totožnosť.

6. Chatový hosť, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, pri zaevidovaní sa na recepcii termálneho kúpaliska Vadaš, je povinný podľa zákona o pobyte cudzincov v platnom znení, pravdivo a úplne vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu cudzinca. Recepcia termálneho kúpaliska doručí toto vyplnené tlačivo o hlásení pobytu cudzinca príslušnému policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania.

7. Hosťa je možné ubytovať na chate v objednanej izbe v deň príchodu na pobyt po 14:00 hod. Ak hosť nahlási neskorý príchod, po 18:00 hod., funkciu recepcie termálneho kúpaliska Vadaš preberá recepcia Hotela Thermal, kde sa hosť zaeviduje a prevezme si čipovú kartu. V prípade, že hosť nenahlási neskorý príchod, príchod po 18:00 hod, a nedostaví sa na recepciu Hotela Thermal v deň začatia pobytu, ku Chate MYA do areálu Vadaš dostane sa až ráno v čase otváracích hodín a zaeviduje sa na recepcii prevzatím si čipovej karty.

8. Ak sa hosť zaeviduje na recepcii termálneho kúpaliska Vadaš v deň príchodu na pobyt hneď ráno, ako začne pracovať recepcia termálneho kúpaliska, podľa otváracích hodín v danom období, môže využívať bazény v areáli už od rána prvého dňa pobytu, ale v chate sa ubytuje podľa predchádzajúceho bodu č. 7 až po 14:00 hod.

9. Vstup na termálne kúpalisko (podľa aktuálnych otváracích hodín) v deň príchodu je možný s platným ubytovacím preukazom, t. z. s čipovou kartou.

10. Izby treba uvoľniť v deň odchodu do 9.00 hod. Čipové karty hostia odovzdajú ubytovateľovi alebo obsluhe. Hosť je povinný z chatovej izby dovtedy vyniesť svoje veci a izbu opustiť.

11. V cene ubytovania nie je zahrnutá daň za ubytovanie pre mesto Štúrovo, ktorá je 1,00 EUR za noc na dospelú osobu.

12. Hostia ubytovaní na Chate MYA majú nárok s platným ubytovacím preukazom/čipová karta na nasledovné bezplatné služby: vstup do areálu kúpaliska alebo opustenie areálu kúpaliska/vstup do všetkých bazénov, toboganu, okrem krytej plavárne, wellnesu, podľa otváracej doby kúpaliska, uvedenej na webovej stránke: www.vadas.sk, a bezplatné je aj WIFI pripojenie v chate a parkovanie na vyhradenom parkovisku v areáli termálneho kúpaliska pri Chate MYA.

13. Zneužívanie čipových kariet (napr. ich použitie na vstupovanie do areálu neoprávnenou osobou) sa považuje za porušenie zmluvy medzi prenajímateľom VADAŠ REALITY, s.r.o. a majiteľom Chaty MYA. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 200.- EUR za každú odobratú čipovú kartu z dôvodu neoprávneného použitia a hosť si je vedomý, že mu bude zosobnená a hosť s tým súhlasí.

14. Motorové vozidlá nie sú miestom určeným na uloženie vecí. Ubytovateľ nezodpovedá za veci, ktoré si hosť, jeho návšteva alebo sprievod zanechali vo vozidle na hore uvedených parkoviskách.

15. Do ubytovacieho zariadenia chaty JE ZAKÁZANÉ vodenie akýchkoľvek zvierat (psy, mačky, atď.). V prípade porušenia tohto zákazu, si ubytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu bez nároku na odškodnenie (bez nároku na vrátenie zvyšku hodnoty rezervácie).

16. Hosť bude ubytovaný na základe objednávky a je povinný uhradiť : - zálohu, minimálne 50% ceny svojho objednaného pobytu do sedem dní po uzavretí objednávky. V prípade, že túto povinnosť nesplní, poskytovateľ to bude považovať za nezáujem o dohodnuté ubytovanie, t. j. zrušenie rezervácie. Zvyšné percento nezaplatenej ceny, v tomto prípade 50%, svojho objednaného pobytu je hosť povinný uhradiť do 14 dní pred nástupným termínom. Pri úhrade platieb bankovým prevodom všetky bankové poplatky hradí hosť.

17. Hosť má právo kedykoľvek pred začiatkom svojho pobytu zrušiť objednávku za uplatnenia podmienok stanovených ubytovacími podmienkami. V prípade zrušenia objednávky zo strany hosťa zaslaním písomného alebo e-mailového oznámenia na rezervacie@mya.sk, je zmluva o ubytovaní zrušená ku dňu, kedy bolo doručené zrušenie ubytovateľovi. Pri zrušení objednávky, alebo v prípade, že hosť nenastúpi na pobyt je hosť povinný uhradiť príslušný storno poplatok:

- pri zrušení objednávky 60 dní a viac pred nástupným termínom 5 % z hodnoty ubytovania, minimálne 10 €
- pri zrušení objednávky od 41 do 59 dní pred nástupným termínom 10 % z hodnoty ubytovania
- pri zrušení objednávky od 21 do 40 dni pred nástupným termínom 20 % z hodnoty ubytovania
- pri zrušení objednávky od 7 do 20 dní pred nástupným termínom 30 % z hodnoty ubytovania
- pri zrušení objednávky od 6 dní do nástupného termínu 50% z hodnoty ubytovania
- pri zrušení objednávky z dôvodu: choroby, úmrtia v rodine, hospitalizácie v nemocnici atď. po predložení potvrdenia od lekára 10.- eur.

18. Storno poplatok sa odpočíta zo zálohy, alebo zaplatenej ceny pobytu. Ak je zaplatená záloha, alebo zaplatená cena pobytu vyššia ako suma storno poplatku, rozdiel ubytovateľ vráti hosťovi prevodom na bankový účet, alebo poštovou poukážkou a nie v hotovosti.

19. Pri rezervácii hosť obratom dostane "Potvrdenie rezervácie". Hosť sa s týmto potvrdením hlási na ubytovanie. Obdrží zároveň aj „Prihlášku na pobyt“, ktorú poprosíme pred nástupom na ubytovanie zaslať spolu s údajmi ubytovateľovi. Ak mu bola vystavená faktúra na úhradu zálohy pošle ubytovateľovi aj avízo o úhrade požadovanej hodnoty. Nejasnosti/nezhody v potvrdení o prijatí rezervácie rieši hosť /písomne/ v dostatočnom predstihu pred dátumom nástupu na ubytovanie s ubytovateľom, ktorý mu opravené potvrdenie opätovne zašle.

20. Zrušenie pobytu musí byť oznámené písomne a potvrdené ubytovateľom. Nie je snahou ubytovateľa zarábať na storno poplatkoch, takže, ak je na zrušenie skutočne závažný dôvod a záujemca o ubytovanie bez zdržania o zrušení informuje, je možné storno poplatok znížiť, prípadne odpustiť. Je to ale vždy riešené individuálne a odpustenie ( zníženie) poplatku nie je právne nárokované.

21. Ubytovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

22. Ak hosť dodatočne, počas pobytu, požiada o predĺženie pobytu, môže mu ubytovateľ ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

23. Hosť si vo vlastnom záujme pri príchode na izbu prekontroluje jej stav a funkčnosť zariadení na izbe ako aj jej vybavenie a prípadné poruchy ihneď nahlási poverenej zamestnankyni chaty. Hosť zodpovedá za škodu spôsobenú na zariadení izby a škodu spôsobenú na zariadení chaty, ktorú spôsobí svojim zavineným konaním, konaním osôb ubytovaných na základe jeho objednávky a návštev hosťa.

24. Finančná náhrada za stratu kľúča od chatovej izby je 30€.

25. Každá izba má svoju kuchynku s chladničkou na prípravu stravy. V blízkosti chaty (100 m) sú malé potraviny, vedľa areálu termálneho kúpaliska je Billa. Okrem vlastnej prípravy stravy, hostia ubytovaní v chatovej izbe majú možnosť sa stravovať v susednej reštaurácii Kvetinka (20 m), potom v ďalších stravovacích zariadeniach priamo v areáli kúpaliska alebo v reštauráciách v meste Štúrovo.

26. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod, je povinný dodržiavať ustanovenia týchto podmienok prenájmu, ako aj všeobecné morálne a etické pravidlá obvyklé na území Slovenskej republiky tak, aby svojim správaním neobmedzoval a nerušil ostatných hostí chaty a termálneho kúpaliska a správal sa slušne k personálu chaty. Ubytovateľ je oprávnený, nie však povinný upozorniť hosťa na porušovanie dobrých mravov alebo podmienok prenájmu. Ubytovateľ môže odstúpiť od zmluvy o ubytovaní, ak ubytovaný hosť, jeho sprievod alebo návšteva v chate napriek upozorneniu hrubo porušuje dobré mravy alebo poruší povinnosti zo zmluvy tým, že poruší podmienky prenájmu.

27. V čase od 22:00 do 6:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný pokoj.

28. Hosť berie na vedomie, že do jeho izby počas doby pobytu majú právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností zamestnanci ubytovateľa ako napr. chyžná, údržbár a pod.

29. Ubytovateľ nezodpovedá hosťom a ďalším ubytovaným za veci vnesené do izby chaty.

30. Vyššie dohodnuté ustanovenia nemajú vplyv vo vzťahu k právu objednávateľa a ubytovaného na možnosť prijímania návštev. Ubytovaný hosť je povinný nahlásiť identifikačné údaje návštevy, ktorá nie je ubytovaná v areáli termálneho kúpaliska alebo nemá vybavený vstup na termálne kúpalisko na recepcii termálneho kúpaliska.

31. V spoločných priestoroch chaty, na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste, je vyvesený požiarny poriadok chaty. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod je povinný sa riadiť požiarnym poriadkom chaty.

32. V celom objekte chaty platí zákaz fajčenia.

33. Priestory chaty sú vybavené hasiacimi prístrojmi. V prípade ich poškodenia zo strany hosťa, jeho sprievodu alebo návštevy z nedbanlivosti alebo úmyselne si ubytovateľ môže voči hosťovi uplatniť náhradu škody vzniknutej na týchto zariadeniach, vrátane škody spôsobenej na iných predmetoch v dôsledku neoprávneného úmyselného použitia týchto zariadení.

34. Na chatovej izbe, nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.) a nízko odberovej prenosnej elektroniky (mobilné telefóny, auto navigácie, vreckové prehrávače hudby, tablety, laptopy a pod.), ktorá spĺňa platné normy, inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.

35. Ubytovateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie elektrických spotrebičov hosťa, ku ktorému došlo v dôsledku kolísania alebo výpadku elektrickej energie.

36. Na chatovej izbe alebo v spoločenských priestoroch nie je hosť oprávnený premiestňovať zariadenia, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do televíznych prijímačov, do elektrickej siete alebo inej inštalácie, inak bude zodpovedať za všetku škodu, ktorá týmto ubytovateľovi vznikne.

37. Pri dočasnom odchode z chatovej izby je hosť povinný na izbe zavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť okná, vypnúť elektrospotrebiče, chatovú izbu a hlavné vchodové dvere riadne uzamknúť.

38. Hosť ručí za škody, ktoré ubytovateľovi spôsobil počas svojho pobytu. Ubytovateľ je oprávnený vzniknuté škody vyúčtovať a vyžadovať okamžitú platbu.

39. Nájdené veci sa hosťovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom hosť hradí všetky náklady s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú na chate, po dobu 1 mesiaca.

40. Ubytovateľ nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami chaty, avšak v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku.

41. Z bezpečnostných dôvodov je hosť chaty povinný zabezpečiť sprievod a dozor dospelej osoby pre maloleté osoby v chatovej izbe ako aj v ostatných priestoroch chaty.

42. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál chaty ubytovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu, inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne.

43. Za účelom poskytnutia prvej pomoci pri poranení hosťa chaty sa na viditeľnom mieste nachádza lekárnička.

44. Hosť, jeho sprievod a návšteva sú povinní rešpektovať písomné pokyny umiestnené na viditeľnom mieste v spoločných častiach a zariadeniach chaty ako aj pokyny personálu chaty. V priestoroch chaty je povolená konzumácia alkoholických nápojov iba osobám starším ako 18 rokov.

45. V priestoroch chaty platí zákaz nosiť zbraň a strelivo alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcom okamžité použitie.

46. Ubytovateľ má právo odmietnuť poskytnutie služieb chaty osobám, ktoré sú postihnuté infekčnými ochoreniami.

47. Hosť je povinný rešpektovať zákonné povinnosti ubytovateľa a poskytnúť mu pri ich plnení súčinnosť.

48. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných podmienok ubytovania boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení.

49. Objednávateľ sa preukáže zaplatením zálohy za pobyt alebo ubytovaním sa v ubytovacích zariadeniach potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe a s ich obsahom súhlasí.

50. Tento ubytovací poriadok bol schválený ubytovateľom, je platný a účinný od 01.01.2020 a je dostupný na https://www.mya.sk a k nahliadnutiu na chate.

51. Akceptovaním tu uvedených obchodných podmienok, vyjadruje hosť, objednávateľ, zároveň dobrovoľný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov poskytnutých našej stránke CHATA MYA.SK.

21.01.2020, CHATA MYA, Vadaš, Štúrovo


Jana Gregorová
zodpovedná za prevádzku
+421-(0)905-569-812

V ponuke letná sezóna 2020

REZERVÁCIA POBYTU

Zmeniť veľkosť izby

CHATA MYA.SK
JANA GREGOROVÁ

Pri Vadaši
943 01 Štúrovo 

 rezervacie(a)mya.sk

 +421-(0)905-569-812

 Facebook Fan Page

SK26 8360 5207 0042 0608 1596

ŠTÚROVO POČASIE

Všetky práva vyhradené | © 2020 mya.sk
Chata MYA | Izby | Obchodné podmienky | Osobné údaje | Cennik | Facebook